STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPN: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15%, Wtorek, 28 stycznia (11:52)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej 15%.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 15 stycznia 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 663 000 (słownie: sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., które stanowią 4,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 663 000 (słownie: sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. oraz reprezentują 4,76% ogólnej liczby głosów w Spółce. Transakcja ta została rozliczona w dniu 17 stycznia 2020 roku.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 2 090 410 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 15% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2 090 410 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 1 427 410 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 10,24% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 1 427 410 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 10,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-21Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2020-01-21Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu