STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Czwartek, 30 stycznia (12:21)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty roczne:

- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 r. ? 30 kwietnia 2020 r.

- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 r. ? 30 kwietnia 2020 r.

2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2020 roku ? 29 maja 2020 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku ? 30 listopada 2020 r.

3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku ? 30 września 2020 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:

- Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową (na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia).

- Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową (§ 62 ust. 3 Rozporządzenia).

- Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2019 roku ani za drugi kwartał 2020 r. (na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia).

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Maria WcisłoPrezes ZarząduMaria Wcisło
2020-01-30Adam WieczorekCzłonek ZarząduAdam Wieczorek