STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku , Czwartek, 6 lutego (18:15)

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka? lub ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2020, opublikowanego w dniu 22 stycznia 2020 r. informuje, o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2020 r. odpisu pozwu z dnia 8 stycznia 2020 r. wniesionego przeciwko Spółce przez akcjonariusza mniejszościowego posiadającego 1000 akcji Emitenta, tj. Bluebird Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Powód?), który głosował przeciwko powzięciu uchwał nr 3, 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 23 grudnia 2019 r., a po ich powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że żądanie pozwu obejmuje wniosek o stwierdzenie nieważności, a w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku ? uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętych w dniu 23 grudnia 2019 r., tj. uchwały nr 3 , Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2018 roku ?w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018? oraz uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, a w zakresie uchwały nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, został złożony wniosek o stwierdzenie jej nieważności.

Jednocześnie Emitent w terminie wskazanym przez sąd złoży stosowną odpowiedz na pozew.

Ponadto Zarząd Emitenta wskazuje, że pozyskał informację również o treści złożonego przez Powoda wniosku o zabezpieczenie ww. powództwa poprzez: (1) wstrzymanie wykonalności, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania wywołanego wyżej wskazanym pozwem, uchwały nr 3, 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętych w dniu 23 grudnia 2019 r.; (2) zawieszenie, na podstawie art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c., postępowania toczącego się w przedmiocie wniosku Emitenta o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian wynikających z uchwał nr 3, 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętych w dniu 23 grudnia 2019 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada wiedzy o rozstrzygnięciu sądu w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia przedmiotowego zabezpieczenia.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Agnieszka Wójcik - Członek Zarządu