STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, Piątek, 7 lutego (17:20)

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 7 lutego 2020 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta (jednostkowego i skonsolidowanego) ze Spółką PTA AUDYT Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 40-114, ul. Ks. P. Ściegiennego 21/5, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4202 (?Firma audytorska?).


Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 r. został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale nr 3 z dnia 28 stycznia 2020 r.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Agnieszka Wójcik - Członek Zarządu