STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F, Poniedziałek, 2 marca (17:54)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: "KDPW?) oświadczenie z dnia 28 lutego 2020 r. (dalej: "Oświadczenie?), w którym KDPW informuje Spółkę o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł szt., wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2011 r. (dalej: "Akcje?).

Zgodnie z Oświadczeniem, w odpowiedzi na wniosek Emitenta, KDPW dokona rejestracji w depozycie 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) Akcji, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLLUBAW00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-02Marcin KubicaPrezes Zarządu