STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy, Wtorek, 3 marca (15:18)

Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par. 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd SYNEKTIK SA.(Spółka) informuje, że w dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 7 786 821,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych, 40/100) w następujący sposób:

a) kwota 3 070 486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych, 44/100) zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,36 zł na akcję;

b) pozostała kwota w wysokości 4 716 334,96 zł (słownie: cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote, 96/100) zł została przekazana na kapitał zakładowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło:

a) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 10 marca 2020 r.

b) dzień wypłaty dywidendy na 17 marca 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-03Cezary KozaneckiPrezes Zarządu