STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KOM: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. , Wtorek, 10 marca (13:18)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Emitent informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w?Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o. postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Zgodnie z postanowieniem sądu restrukturyzacyjnego postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt: XI GRs 5/20 (Emitent) oraz pod sygn. akt: XI GRs 6/20 (Komputronik Biznes Sp. z o.o.).

Zgodnie z postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku wydanym w stosunku do Emitenta:

1.Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Wojciech Stanke,

2.Zarządcą został wyznaczony Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z?siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa),

3. Emitentowi został pozostawiony zarząd własny w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,

4. określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Zgodnie z postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku wydanym w stosunku do Komputronik Biznes Sp. z o.o.:

1.Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Wojciech Stanke,

2. Zarządcą został wyznaczony Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z?siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa),

3. Emitentowi został pozostawiony zarząd własny w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

4.określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w?postaci:

1.skrócenie czasu rotacji należności,

2.modyfikację limitów ubezpieczenia należności dla dostawców Emitenta,

3.zwiększanie udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w?połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych),

4.odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z?działalnością operacyjną Emitenta,

5.restrukturyzację zobowiązań Emitenta poprzez:

a)umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu,

b)umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach,

c)umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,

6.redukcję zatrudnienia na poziomie około 20%,

7.redukcję pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci:

a)zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej) oraz własnej,

b)oddania w najem (dzierżawę) powierzchni własnych,

c)redukcji funduszy wynagrodzeń (obniżenie wynagrodzeń) dla osób w obszarze wsparcia sprzedaży i back office (wsparcie administracyjne),

d.)ograniczenia kosztów reklamy i marketingu,

e)ograniczenia prowizji dla agentów w związku ze zmniejszeniem ilości salonów agencyjnych (redukcja najmniej efektywnych lokalizacji).

Tożsame z Emitentem środki restrukturyzacyjne w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego zaproponował Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Zarząd Emitenta informuje, że ww. działania restrukturyzacyjne i propozycje układowe mają charakter wstępnych założeń. Emitent pozostaje otwarty na wypracowanie optymalnych propozycji układowych we współpracy z wierzycielami i organami postępowania sanacyjnego w zależności od faktycznie zaistniałej sytuacji gospodarczej, finansowej i?prawno-administracyjnej. Głównym celem Zarządu Emitenta jest uniknięcie niewypłacalności Spółki oraz zabezpieczenie praw wszystkich interesariuszy Emitenta i?Komputronik Biznes Sp. z?o.o., zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-10Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu