STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT: Raport roczny SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 11 marca (12:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem114 942,6579 700,4726 679,6618 759,93
Koszty działalności razem104 902,8982 924,4924 349,3119 518,80
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej10 039,76(3 224,02)2 330,36(758,87)
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem10 035,61(3 158,90)2 329,39(743,54)
Zysk ( strata ) netto7 786,82(2 461,82)1 807,42(579,46)
Całkowite dochody ogółem7 794,33(2 474,21)1 809,16(582,38)
Średnia ważona liczba akcji8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR )0,91(0,29)0,21(0,07)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 440,112 118,321 726,95498,61
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 302,64)(287,16)(766,58)(67,59)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(1 369,98)(5 193,98)(317,99)(1 222,56)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 767,50(3 362,81)642,37(791,54)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSUstan na 30.09.19 stan na 30.09.18 stan na 30.09.19 stan na 30.09.18
Aktywa razem91 425,2275 317,5520 903,8817 632,99
Aktywa trwałe57 512,2653 922,0413 149,8712 623,97
Aktywa obrotowe33 912,9621 395,517 754,025 009,02
Zobowiązania razem37 048,9727 858,318 471,056 522,06
- zobowiązania długoterminowe10 854,795 445,572 481,891 274,89
- zobowiązania krótkoterminowe26 194,1822 412,745 989,165 247,17
Kapitał własny54 376,2547 459,2412 432,8411 110,93
Kapitał podstawowy4 264,564 264,56975,07998,40
Liczba akcji na koniec okresu8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR ) 6,385,561,461,30
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania