STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Raport roczny SUWARY SA, Środa, 11 marca (12:56)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży97 615 113 441 22 658 26 740
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(6 155)2 815 (1 429)664
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(7 065)5 220 (1 640)1 230
Zysk (strata) netto(7 480)3 738 (1 736)881
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(7 480)3 738 (1 736)881
Zysk na akcję(1,62)0,81 (0,38)0,19
Rozwodniony zysk na akcję(1,62)0,81 (0,38)0,19
Sprawozdanie z przepływów pienięznych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 217 (5 427)515 (1 279)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 469)18 599 (341)4 384
Środki pieniężne netto z działalności finansowej42 (16 435)10 (3 874)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów790 (3 263)183 (769)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa135 194 143 143 30 911 33 512
Zobowiązania długoterminowe44 309 43 463 10 131 10 175
Zobowiązania krótkoterminowe33 088 34 403 7 565 8 054
Kapitał własny57 797 65 277 13 215 15 282
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej57 797 65 277 13 215 15 282
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania