STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT: Skonsolidowany Raport roczny SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 11 marca (12:59)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem134 786,62105 323,1431 285,7024 791,00
Koszty działalności razem122 071,5493 691,9728 334,3722 053,25
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej12 715,0811 631,172 951,332 737,75
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem11 767,1110 712,072 731,302 521,41
Zysk ( strata ) netto9 136,3010 293,442 120,652 422,87
Całkowite dochody ogółem9 143,8110 281,042 122,392 419,95
Średnia ważona liczba akcji8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR )1,071,210,250,28
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję1,071,210,250,28
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 547,205 224,443 144,481 229,73
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 313,50)(16 453,80)(1 233,33)(3 872,90)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(4 972,70)8 438,11(1 154,23)1 986,17
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3 261,01(2 791,25)756,92(657,00)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSUstan na 30.09.19 stan na 30.09.2018 stan na 30.09.19 stan na 30.09.18
Aktywa razem125 095,83108 586,5428 602,4825 421,77
Aktywa trwałe85 319,7079 989,8219 507,8918 726,84
Aktywa obrotowe39 776,1228 596,729 094,606 694,93
Zobowiązania razem54 843,4946 600,6912 539,6710 909,93
- zobowiązania długoterminowe20 758,5216 431,234 746,323 846,80
- zobowiązania krótkoterminowe34 084,9730 169,467 793,347 063,13
Kapitał własny70 252,3361 985,8516 062,8214 511,83
Kapitał podstawowy4 264,564 264,56975,07998,40
Liczba akcji na koniec okresu8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR )8,247,271,881,70
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania