STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Skonsolidowany Raport roczny SUWARY SA, Środa, 11 marca (12:59)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży153 347 165 972 35 593 39 123
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 445 12 590 568 2 968
Zysk (strata) przed opodatkowaniem373 9 902 87 2 334
Zysk (strata) netto(1 198)7 229 (278)1 704
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(1 198)7 229 (278)1 704
Zysk na akcję(0,26)1,57 (0,06)0,37
Rozwodniony zysk na akcję(0,26)1,57 (0,06)0,37
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej12 189 16 269 2 829 3 835
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 202)(3 312)(1 207)(781)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(6 565)(14 500)(1 524)(3 418)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów422 (1 543)98 (364)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa155 374 161 730 35 525 37 863
Zobowiązania długoterminowe40 433 44 612 9 245 10 444
Zobowiązania krótkoterminowe44 333 45 312 10 137 10 608
Kapitał własny70 608 71 806 16 144 16 811
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej70 608 71 806 16 144 16 811
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania