STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW: Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 kwietnia 2020 roku, Czwartek, 12 marca (15:09)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach(40-555), przy ul. Rolnej 43B wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000410618, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 kwietnia 2020 roku poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza punktu o wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. uchwał w sprawie odwołania niektórych Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

6.Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekt uchwały o dokonaniu wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Poza zmianami wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza, dokumentacja związana z ogłoszeniem NWZ opublikowana w dniu 05 marca 2020 (ESPI 4/2020) roku pozostaje aktualna. -


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-12Maria WcisłoPrezes ZarząduMaria Wcisło
2020-03-12Robert MichnaCzłonek ZarząduRobert Michna

Plik do pobrania