STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Zarejestrowanie (wydanie) akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Czwartek, 12 marca (16:18)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z dnia 2 marca 2020 r., 5/2020 z dnia 10 marca 2020 r. oraz 6/2020 z dnia 11 marca 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zapisaniu w dniu 12 marca 2020 r. na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem "PLLUBAW00013? (Akcje), w związku z rejestracją Akcji w KDPW, co zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest równoznaczne z wydaniem dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W związku z wydaniem Akcji, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dniem 12 marca 2020 r. nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji tj. o kwotę 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) zł. Kapitał zakładowy został zatem zwiększony z kwoty 21.854.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) zł do kwoty 30.054.000 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) zł.

Po wydaniu Akcji kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 150.270.000 (sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) szt. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) w tym:

1) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii A,

2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B,

3) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C,

4) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D,

5) 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

6) 68.500.000 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 150.270.000 (sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy).

Po wydaniu Akcji (ich zapisaniu na rachunku papierów wartościowych) wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 13.700.000 (trzynaście milionów siedemset tysięcy) zł.

Podstawą emisji Akcji jest uchwała nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku (opublikowana raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.).

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i wydanych akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 8 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-12Marcin KubicaPrezes Zarządu