STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, Piątek, 13 marca (13:33)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku Spółka otrzymała od Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, zawiadomienie o przekroczeniu przez Formonar Investments Limited progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o następującej treści:

"Działając w imieniu Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Formonar Investments"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego oraz Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi o przekroczeniu przez Formonar Investments progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi ("MEX?):

1. W wyniku transakcji kupna 18.000 sztuk akcji w dniu 09. marca 2020 roku oraz 8.900 sztuk akcji w dniu 10. Marca 2020 roku zrealizowanych na rynku podstawowym GPW zmianie uległ udział Formonar Investment w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mex Polska S.A.,

2. Przed realizacją powyższych transakcji Formonar Investments posiadała 375.100 akcji Mex Polska S.A., stanowiących 4,89% udziału w kapitale zakładowym Mex Polska oraz reprezentujących 375.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Mex Polska, co stanowiło 4,89% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po powyższej zmianie Formonar Investment posiada 402.000 akcji Mex Polska S.A. stanowiących 5,24% udziału w kapitale zakładowym Mex Polska S.A. oraz reprezentujących 402.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Mex Polska S.A., co stanowi 5,24% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Informuję, iż żaden podmiot zależny od Formonar Investments nie posiada akcji Mex Polska S.A.

4. Informuję, iż Formonar Investments nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.).

5. Informuję, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 1639, z późn. zm.).?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-13PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2020-03-13PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU