STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r., Czwartek, 19 marca (15:27)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mex Polska S.A informuje, że po dokonaniu w dniu 19 03 2020 r. agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy za rok 2019 przewiduje, że przychody netto zamkną się kwotą 75 188 tys. zł (w roku 2018 były 66 530 tys. zł.), czyli wzrosną o 13%.

EBITDA oraz zysk netto są pomniejszone o rezerwę na opcje menedżerskie w kwocie 1 108 tys. zł. i wyniosą odpowiednio: EBITDA na poziomie 12 720 tys. zł., a zysk netto na poziomie 2 088 tys. zł. Wycena programu motywacyjnego została wyliczona według kursu akcji z dnia uchwalenia opcji (3,60 zł/akcja z dnia 17.06.2019 r.) natomiast, gdyby wycena była na poziomie kursu z dnia bieżącego (1,90 zł/akcja z dnia 18.03.2020 r.), wówczas rezerwa byłaby prawie o połowę mniejsza.

Bez uwzględniania rezerwy na opcje menedżerskie EBITDA wyniosłaby 13 828 tys. zł. (w roku 2018 po przeliczeniu MSSF16 i MSSF 9 wyniosła 12 918 tys. zł.), czyli wzrosłaby o 7%, natomiast zysk netto Grupy wyniósłby 3 196 tys. zł. (w roku 2018 po przeliczeniu MSSF16 i MSSF 9 wyniósł 2 700 tys. zł.), co daje wzrost na poziomie 18%.

Emitent zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co powoduje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunków i mogą ulec zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2020-03-19PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU