STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

THD: Zmiana statutu w związku z rejestracją akcji serii E, Czwartek, 19 marca (16:55)

Zarząd The Dust S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 18 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracji zmiany statutu w zakresie § 6 ust. 1.


§ 6 ust. 1 ? dotychczasowe (nieaktualne) brzmienie:


?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 1.480.000 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:


1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 600000,

2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,

3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000.?


§ 6 ust. 1 ? aktualne brzmienie:


?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.500,00 zł (słownie: słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych) i dzieli się na 1.705.000 (słownie: jeden milion siedemset pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:


1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 600000,

2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,

3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000,

4) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000.?


W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity statutu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Wolff - Prezes Zarządu
Krzysztof Wagner - Członek Zarządu

Plik do pobrania