STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID -19 na działalność Spółki, Piątek, 20 marca (11:36)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 11 marca 2020 roku oraz zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki w 2020 roku.

Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego nie jest w stanie precyzyjne określić wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na jej sytuację i wyniki finansowe, a dalsze konsekwencje pandemii koronowirusa COVID-19, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki, są trudne do oszacowania. Niewątpliwie fakt, że spółka pozyskuje ponad 67% wpływów z abonamentów medycznych, uodparnia ją w obecnej sytuacji na wahania popytowe. Spółka w ciągu ostatnich dni zwielokrotniła możliwości konsultacyjne za pomocą telewizyt, gdyż ta forma konsultacji medycznych w obecnej sytuacji staje się powszechna. Na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka świadczy usługi zgodnie z zawartymi umowami. Zarząd Spółki przewiduje jednak możliwość wystąpienia zatorów płatniczych, spowodowanych płynnością finansową klientów B2B. Ograniczenie ilości klientów indywidualnych wpłynie na zmniejszenie przychodów od drugiej połowy marca, za pozytyw należy uznać, że również wszystkie koszty zmienne w tej sytuacji są i będą proporcjonalnie zmniejszane.

W konsekwencji powyższego przychody Spółki w pierwszej połowie 2020 r. mogą ulec obniżeniu, co wpłynie na wyniki i sytuację finansową Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Jednocześnie jednak, z wyżej wskazanych względów, Zarząd rozważa ograniczenie nowych inwestycji w 2020 roku.

Mając na uwadze rozwój sytuacji oraz utrzymujące się skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa, Spółka powołała zespół kryzysowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej. Celem powołania tego zespołu jest stałe monitorowanie sytuacji oraz bieżące reagowanie na wszelkie jej zmiany w celu zminimalizowania negatywnych skutków epidemii, mających wpływ na działalność Spółki i jej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki zapewnia, że będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w kontekście skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, a ewentualne nowe zdarzenia i czynniki, które będą miały istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, zostaną zakomunikowane w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu