STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Informacja na temat oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta, Poniedziałek, 23 marca (14:42)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DGA S.A. (Emitent), w nawiązaniu do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), informuje, że zgodnie z aktualną na dzień publikacji niniejszego raportu oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii koronawirusa COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe DGA S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej DGA S.A.

Negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe mogą wynikać przede wszystkim z następujących przyczyn:

- przesunięcia w czasie realizowanych projektów dla kontrahentów, w tym przesunięcia w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,

- niższych wycen posiadanych pakietów akcji/udziałów w spółkach w związku z potencjalnym pogorszeniem wyników finansowych tych spółek na skutek epidemii koronawirusa, w tym pakietu akcji spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. notowanej na rynku Newconnect,

- wzrost ryzyka na portfelu udzielonych pożyczek na skutek potencjalnego pogorszenia sytuacji płynnościowej pożyczkobiorców i tym samym ich zdolności do obsługi pożyczek.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest jednak możliwe pełne oszacowanie tych skutków, gdyż nie jest znany rozmiar oraz czas trwania epidemii koronawirusa, co jest poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Andrzej GłowackiPrezes Zarządu