STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TPE: Podpisanie porozumienia w sprawie wstępnych warunków współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, Poniedziałek, 23 marca (16:18)

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON?) informuje, że 23 marca 2020 r. podpisane zostało porozumienie między TAURON a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR?), określające wstępne warunki rozważanej współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR ("Strony?) w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii ("OZE?, "Porozumienie?). Strony uzgodniły, że ewentualne inwestycje w OZE będą prowadzone jako wspólne inwestycje w aktywa w segmencie OZE ("Inwestycje Bezpośrednie?), a także dopuściły możliwość inwestycji w spółki z obszaru cleantech.

Podpisane Porozumienie określa ogólne warunki przeprowadzania Inwestycji Bezpośrednich, w których minimalny poziom każdorazowej inwestycji PFR w spółkę należącą w 100 proc. do TAURON ("Spółka Holdingowa?) będącą właścicielem portfela projektów inwestycyjnych o odpowiedniej wielkości na etapie gotowości do budowy ("Aktywa Projektowe?), w ujęciu łącznych docelowych nakładów inwestycyjnych tej spółki będzie wynosił nie mniej niż 50 mln zł i realizowany będzie poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji nakładów inwestycyjnych. Ponadto Strony obowiązywać będzie okres ograniczenia w rozporządzaniu udziałami w Spółkach Holdingowych o długości między 5 a 7 lat od momentu nabycia przez PFR udziałów w danej Spółce Holdingowej ("Okres Lock-Up?). Dokapitalizowania będą każdorazowo następować w formie i proporcjach zapewniających TAURON docelowy udział na poziomie co najmniej 50 proc. + 1 udział/akcja, a PFR udział nie więcej niż 50 proc. - 1 udział/akcja.

Zasadniczym celem inwestycji będą projekty lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych ulokowanych w Polsce. Strony przewidują możliwość pozyskania dodatkowego partnera przez sprzedaż udziałów lub przystąpienie do Spółki Holdingowej.

Ostateczne warunki współpracy pomiędzy Stronami w zakresie Inwestycji Bezpośrednich będą każdorazowo ustalane w dokumentacji transakcyjnej dotyczącej poszczególnych inwestycji.

Porozumienie ma charakter intencjonalny i nie stanowi wiążącego zobowiązania stron, nie powoduje powstania zobowiązań finansowych, nie zobowiązuje ani nie gwarantuje żadnej ze Stron wyłączności w zakresie inwestycji OZE ani nie wyklucza możliwości samodzielnych inwestycji, jak i współpracy ze stronami trzecimi.

Potencjalna realizacja celu opisanego w Porozumieniu wpisuje się w ogłoszoną 27 maja 2019 r. aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, która przewiduje znaczące zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze zainstalowanych mocy wytwórczych Grupy TAURON.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Jarosław BrodaWiceprezes Zarządu
2020-03-23Marek WadowskiWiceprezes Zarządu