STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML: Raport roczny ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Poniedziałek, 23 marca (17:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody z działalności holdingowej75 27461 21317 49814 346
Zysk z działalności operacyjnej63 73343 99314 81510 310
EBITDA64 54044 71515 00310 480
Zysk przed opodatkowaniem63 75043 98814 81910 309
Zysk netto63 72143 91714 81310 292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej65 13345 83815 14110 743
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7 7519 0951 8022 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-72 011-54 745-16 740-12 830
Przepływy pieniężne netto razem87418720344
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR)4,122,840,960,66
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR)4,122,830,960,66
POZYCJE BILANSU31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa razem284 967293 36266 91768 224
Aktywa trwałe274 282282 23064 40865 635
Aktywa obrotowe10 68511 1312 5092 589
Kapitał własny258 382257 17260 67559 808
Kapitał akcyjny1 5481 548363360
Zobowiązania długoterminowe16 50824 7733 8775 761
Zobowiązania krótkoterminowe10 07611 4162 3662 655
Liczba akcji 15 479 49315 479 49315 479 49315 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)16,6916,613,923,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN /EUR)16,6916,593,923,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN /EUR)0,004,08*0,000,95*
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania