STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML: Skonsolidowany Raport roczny ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Poniedziałek, 23 marca (18:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów (tony)193 143197 718193 143197 718
Przychody z umów z klientami1 383 8081 655 340321 681387 949
Zysk z działalności operacyjnej63 36990 84014 73121 289
EBITDA95 448121 38122 18828 447
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę494614115144
Zysk przed opodatkowaniem62 11490 54514 43921 220
Zysk netto50 45074 34611 72817 424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej179 18596 00741 65322 500
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-34 015-33 802-7 907-7 922
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-72 314-53 252-16 810-12 480
Przepływy pieniężne netto razem72 8568 95316 9362 098
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)3,264,800,761,13
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)3,264,800,761,12
POZYCJE BILANSU31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa razem765 943865 757179 862201 339
Aktywa trwałe368 210372 13786 46586 543
Aktywa obrotowe397 733493 62193 397114 796
Kapitał własny519 793533 745122 060124 127
Kapitał akcyjny1 5481 548363360
Zobowiązania długoterminowe42 05750 1989 87611 674
Zobowiązania krótkoterminowe204 094281 81547 92665 538
Liczba akcji 15 479 49315 479 49315 479 49315 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)33,5834,487,898,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 33,5834,457,898,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/ EUR)0,004,08*0,000,95*
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania