STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOT: Zawarcie umowy wieloproduktowej z Bankiem, Czwartek, 26 marca (15:03)

Raport bieżący nr 22/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Votum S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku Emitent wraz ze Spółką zależną - Dopłaty Powypadkowe S.A. ("Spółka zależna") zawarli z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") Umowę Wieloproduktową ("Umowa"), która w całości zastępuje postanowienia dotychczas zawartych umów pomiędzy Emitentem a Bankiem w zakresie umowy kredytu złotowego w rachunku bankowym oraz umowy na zakup prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem przy ul. Wyścigowej 56i we Wrocławiu stanowiącym własność Emitenta.

Kwota łącznego limitu kredytowego ustalonego w Umowie z dnia 26 marca 2020 r. wynosi

16 606 000 PLN i obejmuje:

-dotychczasowy kredyt w rachunku bankowym w kwocie 1 000 000 PLN,

-pozostały do spłaty kredyt inwestycyjny na zakup prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem przy ul. Wyścigowej 56i we Wrocławiu w kwocie 5 606 000 PLN,

-kredyt obrotowy w łącznej kwocie 10 000 000 PLN, na który składa się dotychczasowy kredyt udzielony Emitentowi w kwocie 8 000 000 PLN oraz dodatkowy, przyznany na podstawie Umowy w kwocie 2 000 000 PLN.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Jako zabezpieczenie zawartej umowy zostały przyjęte:

1) dla Emitenta:

-hipoteka umowna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej nieruchomości budynku należącego do Emitenta,

-cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości należącej do Emitenta,

-oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 24 909 000 PLN,

2) dla Spółki zależnej:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie Zarząd Votum S.A. informuje, że pozyskane na podstawie niniejszej Umowy dodatkowe środki w wysokości 2 000 000 PLN planuje w całości przeznaczyć na zakup portfela wierzytelności szkód rzeczowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Justyna HalaśPełnomocnik