STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KOM: Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych, Piątek, 27 marca (09:06)

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 dotyczącego sytuacji finansowo ? operacyjnej Grupy Kapitałowej Komputronik, Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 26 marca 2020 r. Zarządca Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. otrzymał od Millennium Bank S.A. [Bank] pismo dotyczące kredytów udzielonych Emitentowi oraz spółce zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o. [Komputronik Biznes] w ramach umowy o kredyt parasolowy.

W otrzymanym piśmie Bank poinformował, że kredyty udzielone w ramach ww. umowy są niewymagalne, a umowa o kredyt parasolowy nie została wypowiedziana.

Jednocześnie Bank wskazał, że okres obowiązywania poszczególnych limitów uległ skróceniu do dnia 31 marca 2020 r., wobec czego kredyty udzielone Spółce oraz Komputronik Biznes w ramach umowy o kredyt parasolowy w łącznej kwocie 24,1 mln zł staną się wymagalne w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Kwoty limitów kredytów udzielonych Spółce oraz Komputronik Biznes udzielonych w ramach umowy o kredyt parasolowy zostały przez Bank obniżone do kwoty należności głównej wykorzystanej przez Spółkę oraz Komputronik Biznes wg. stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego. Limit kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi został obniżony do kwoty ok. 10,6 mln zł [wobec kwoty 15,4 mln zł], natomiast limit kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego udzielonego Komputronik Biznes został obniżony łącznie do kwoty ok. 5 mln zł [wobec kwoty 6,1 mln zł].

Ponadto Bank poinformował, że wobec istnienia wymagalnego zadłużenia Spółki wobec Banku z umowy faktoringu dokonuje potrącenia wzajemnych wierzytelności obniżając zadłużenie z tytułu ww. umowy faktoringu.

Zgodnie ze wstępną oceną otrzymanego pisma, Emitent nie zgadza się z działaniami Banku co do dopuszczalności potrąceń, a ograniczenie limitu po otwarciu postępowania sanacyjnego nie jest dopuszczalne.

Wykorzystanie pełnego dostępnego limitu po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego stanowiłoby natomiast zaciągnięcie zobowiązania posanacyjnego, które bezwzględnie należałoby spełnić wraz z terminem wymagalności tj. z początkiem kwietnia. Środki te byłby dostępne zatem wyłącznie krótkookresowo.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy ? Prawo restrukturyzacyjne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27 Patryk Filipiak reperezentujący Zimmerman Filipiak Restruktryzacja S.A.Zarządca
2020-03-27Sebastian PawłowskiWiceprezes Zarządu