STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE: Zawarcie przez Emitenta Aneksu nr 5 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r., Wtorek, 31 marca (21:21)

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Work Service S.A. ("Emitent", "Spółka" lub "Kredytobiorca") informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Kredytodawcy") aneks nr 5 ("Aneks") do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r., o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2015 ("Umowa Kredytowa"). Zawarcia wcześniejszych aneksów do Umowy Kredytowej dotyczyły m.in. raporty bieżące nr 34/2017, nr 7/2018, nr 82/2018 i nr 86/2018.

Na mocy Aneksu, m.in. został przedłużony Dzień Ostatecznej Spłaty kredytów do dnia 6 kwietnia 2020 r. Podpisanie Aneksu ma na celu umożliwienie Spółce i Kredytodawcom zakończenia trwających obecnie zaawansowanych negocjacji w przedmiocie długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia Spółki (o których informację Spółka przekazała w raportach bieżących nr 1/2020, 10/2020) oraz zawarcie kolejnego aneksu do Umowy Kredytowej w przedmiocie zmian istotnych warunków Umowy Kredytowej. O efektach prowadzonych rozmów i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Iwona Szmitkowska ? Prezes Zarządu

Jarosław Dymitruk ? Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2020-03-31Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu