STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Skonsolidowany Raport roczny PROJPRZEM MAKRUM SA, Wtorek, 31 marca (23:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży271 995261 89263 23161 484
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 96916 7161 8533 924
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 36514 9441 9453 508
Zysk (strata) netto5 55611 0471 2922 593
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego5 55611 0471 2922 593
Zysk na akcję (PLN)0,931,850,220,43
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)0,931,850,220,43
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej12 31620 1292 8634 726
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(15 054)(4 501)(3 500)(1 057)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 824(8 460)656(1 986)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów857 169201 683
Aktywa235 371188 67055 27143 877
Zobowiązania długoterminowe18 6035 2494 3681 221
Zobowiązania krótkoterminowe109 03177 91625 60318 120
Kapitał własny107 737105 50625 29924 536
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej107 737105 50625 29924 536
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania