STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TPE: Skonsolidowany Raport roczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 1 kwietnia (17:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
dane przekszt.dane przekszt.
Przychody ze sprzedaży 19 558 292 18 121 748 4 546 537 4 247 052
Rekompensaty 952 650 - 221 454 -
Zysk operacyjny 295 454 790 729 68 681 185 317
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(15 368) 504 647 (3 572) 118 270
Zysk (strata) netto(11 683) 207 045 (2 716) 48 524
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(10 908) 204 880 (2 536) 48 016
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym(775) 2 165 (180) 508
Pozostałe całkowite dochody netto(101 853) (24 522) (23 677) (5 747)
Łączne całkowite dochody(113 536) 182 523 (26 393) 42 776
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej(112 530) 180 398 (26 159) 42 278
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym(1 006) 2 125 (234) 498
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)(0,01) 0,12 (0,00) 0,03
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 035 575 2 222 621 473 191 520 898
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 534 738) (3 387 402) (1 054 149) (793 879)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 894 792 1 171 400 672 926 274 532
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 395 629 6 619 91 968 1 551
Stan na:31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
dane przekszt.dane przekszt.
Aktywa trwałe 35 052 287 32 596 304 8 231 135 7 580 536
Aktywa obrotowe 6 865 478 4 501 173 1 612 182 1 046 784
Aktywa razem 41 917 765 37 097 477 9 843 317 8 627 320
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 057 707 2 037 848
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 192 226 18 295 824 4 271 980 4 254 843
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 900 434 132 657 211 444 30 850
Kapitał własny razem 19 092 660 18 428 481 4 483 424 4 285 693
Zobowiązania długoterminowe 14 963 274 11 382 254 3 513 743 2 647 036
Zobowiązania krótkoterminowe 7 861 831 7 286 742 1 846 150 1 694 591
Zobowiązania razem 22 825 105 18 668 996 5 359 893 4 341 627
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania