STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

THD: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w konsekwencji rejestracji akcje serii E , Piątek, 3 kwietnia (18:57)

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd The Dust S.A. (dalej: "The Dust?, "Spółka?) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579900 (dalej: "T-Bull?) sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa?).

Poniżej Spółka przekazuje informacje otrzymane od T-Bull.

T-Bull zawiadomił, że w dniu 2 kwietnia 2020 r. powziął informację o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 225.000 akcji serii E The Dust. Rejestracja ta została dokonana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 marca 2020 r. W konsekwencji tego zdarzenia udział T-Bull w ogólnej liczbie głosów w The Dust zmniejszył się, osiągając i przekraczając w dół próg 10%.

Przed rejestracją akcji serii E The Dust w KRS:

- kapitał zakładowy The Dust składał się z 1.480.000 akcji, które dawały prawo do 2.080.000 głosów;

- T-Bull posiadał 208.001 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela The Dust, które dawały prawo do 208.001 głosów (14,05412% w kapitale zakładowym oraz 10,00005% w ogólnej liczbie głosów).

Po rejestracji akcji serii E The Dust w KRS:

- kapitał zakładowy The Dust składa się z 1.705.000 akcji, które dają prawo do 2.305.000 głosów;

- T-Bull posiada 208.001 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela The Dust, które dają prawo do 208.001 głosów (12,19947% w kapitale zakładowym oraz 9,02390% w ogólnej liczbie głosów) ? stan aktualny na dzień zdarzenia, tj. rejestracji akcji serii E The Dust S.A. w KRS oraz na dzień sporządzenia zawiadomienia, tj. 02.04.2020 r.

Brak jest głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy, w związku z czym wskazane wyżej głosy na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy odpowiadają głosom, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy.

Podmioty zależne od T-Bull posiadające akcje The Dust: brak.

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy: brak.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Jakub WolffPrezes Zarzadu
2020-04-03Krzysztof WagnerCzłonek Zarządu