STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki DGA S.A., Poniedziałek, 6 kwietnia (13:00)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Puzio zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów DGA S.A. poniżej progu 5%, co nastąpiło wskutek zbycia w dniu 30 marca 2020 r. na sesji giełdowej 1.700 sztuk akcji spółki DGA S.A.

Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Pan Krzysztof Puzio posiadał 56.530 sztuk akcji, dających prawo do 56.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,001% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji opisanej powyżej Pan Krzysztof Puzio posiada 54.830 sztuk akcji, dających prawo do 54.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 4,85% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu zawiadomienie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-06Andrzej GłowackiPrezes Zarządu

Plik do pobrania