STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE: Wypowiedzenie opcji kupna oraz zrealizowanie warunku zawieszającego z Umowy Inwestycyjnej , Wtorek, 7 kwietnia (00:33)

Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r., Emitent dokonał wypowiedzenia opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Prohumán 2004 Kft. ("Prohumán?), będących w posiadaniu Emitenta, stanowiących 80,22% kapitału zakładowego Prohumán ("Opcja Kupna?).

Opcja Kupna była udzielona przez Emitenta na rzecz Human Investors Kft. ("HI?) lub innego podmiotu wskazanego przez Human Investors Kft. zgodnie z umową o opcji kupna i współpracy ("Umowa?) zawartą pomiędzy Spółką, HI, Profólió Projekt Tanácsadó Kft. ("Profólió?) oraz Prohumán w dniu 3 lipca 2019 r. O zawarciu Umowy oraz ustanowieniu Opcji Kupna Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019.

Zgodnie z Umową, do zakończenia procesu sprzedaży Prohumán przez HI w ramach Opcji Kupna miało dojść do dnia 31 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu, pod warunkami określonymi w Umowie. Jako, że warunki przedłużenia tego terminu nie zostały zrealizowane, Emitent był uprawniony do wypowiedzenia Opcji Kupna do 30 kwietnia 2020, które to prawo zostało wykonane przez Emitenta.

Strony uzgodniły w Umowie warunki dalszej sprzedaży Prohumán na opisany przypadek niepowodzenia transakcji w ramach Opcji Kupna. W związku z tym, od dnia dzisiejszego Emitent jest uprawniony do wyłącznego zarządzania sprzedażą 100% udziałów Prohumán posiadanych przez Spółkę oraz Profólió w ramach tzw. drugiej sprzedaży Prohumán.

Brak przedłużenia okresu obowiązywania Opcji Kupna był jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 13 lutego 2020 r. pomiędzy Emitentem a Gi International S.r.l., której całościowym właścicielem jest Gi Group S.p.A. W związku z powyższym został zrealizowany III (trzeci) Warunek Zawieszający wskazany w raporcie bieżącym nr 12/2020.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Iwona Szmitkowska ? Prezes Zarządu

Jarosław Dymitruk ? Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2020-04-07Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu