STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE: Zawarcie przez Emitenta Aneksu nr 6 do Umowy Kredytowejz dnia 18 listopada 2015 r., Wtorek, 7 kwietnia (00:51)

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Work Service S.A. ("Emitent", "Spółka" lub "Kredytobiorca") informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Kredytodawcy") aneks nr 6 ("Aneks") do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r., o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2015 ("Umowa Kredytowa"). Zawarcia wcześniejszych aneksów do Umowy Kredytowej dotyczyły m.in. raporty bieżące nr 34/2017, nr 7/2018, nr 82/2018, nr 86/2018 oraz nr 15/2020.

Na mocy Aneksu, m.in. został przedłużony Dzień Ostatecznej Spłaty kredytów do dnia 31 lipca 2020 r. Podpisanie Aneksu ma na celu umożliwienie Spółce i Kredytodawcom zakończenia trwających obecnie zaawansowanych negocjacji w przedmiocie długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia Spółki (o których informację Spółka przekazała w raportach bieżących nr 1/2020 i nr 10/2020) oraz zawarcie kolejnego aneksu do Umowy Kredytowej w przedmiocie zmian istotnych warunków Umowy Kredytowej.

Wraz z zawarciem Aneksu Spółka zakończyła robocze negocjacje z Kredytodawcami w sprawie warunków komercyjnych i prawnych długoterminowej restrukturyzacji Umowy Kredytowej ("Term Sheet?). Warunki komercyjne Term Sheet są w pełni zgodne z wynikiem wcześniejszych negocjacji, o których informowano w raporcie bieżącym nr 10/2020. Dalszy proces restrukturyzacji Umowy Kredytowej wymaga obecnie uzyskania ostatecznych zgód kredytowych oraz korporacyjnych, następnie podpisania Term Sheet oraz uzgodnienia pełnej dokumentacji prawnej wdrażającej restrukturyzację Umowy Kredytowej.

O efektach prowadzonych rozmów i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Iwona Szmitkowska ? Prezes Zarządu

Jarosław Dymitruk ? Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2020-04-07Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu