STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPN: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10%, Wtorek, 7 kwietnia (15:33)

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 07 kwietnia 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej 10%.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 01 kwietnia 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 11 710 (słownie: jedenastu tysięcy siedmiuset dziesięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., które stanowią 0,084026% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 11 710 (słownie: jedenastu tysięcy siedmiuset dziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. oraz reprezentują 0,084026% ogólnej liczby głosów w Spółce. Transakcja ta została rozliczona w dniu 03 kwietnia 2020 roku.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 1 393 601 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset jeden) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 10,000007% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 1 393 601 (słownie: jednego miliona trzystu dziewięćdziesięciu trzech tysiące sześćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 10,000007% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 1 381 891 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 9,915980% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 1 381 891 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 9,915980 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2020-04-07Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu