STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK, Poniedziałek, 27 kwietnia (23:09)

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. ("Spółka?) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku:

1. a) Przychody netto ze sprzedaży ? 182 408 tys. zł

2. b) Strata operacyjna ? 10 697 tys. zł

3. c) Strata netto ? 13 009 tys. Zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych w wysokości 2 920 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 30 marca 2020 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych w Spółce w 2019 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 4 862 tys. o 9% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 843 tys. złotych.

Zmiana wyników Spółki spowodowana jest przede wszystkim decyzją o rozwiązaniu aktywa z tytułu podatku dochodowego za lata 2017, 2018 oraz połowę roku 2019 w łącznej kwocie 3 465 tyś. co wpłynęło na pogorszenie się wyniku finansowego Spółki za rok 2019, choć w żadnym stopniu nie jest związane z bieżącą sytuacją finansową. Ze względu na analizę zdarzeń po dniu bilansowym Spółka podchodzi ostrożnościowo do tworzenia aktywa z tego tytułu mając świadomość, że w przypadku realizacji bardzo optymistycznych scenariuszy będzie mogła nadal skorzystać z przedmiotowych zwolnień. Zmiana swojego dotychczasowego stanowiska oparta jest na rosnącej niepewności co do rozwoju gospodarki światowej spowodowaną dynamicznym rozwojem epidemii Covid-19.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 29 kwietnia 2020 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-27Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2020-04-27Łukasz AdachWiceprezes Zarządu