STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: Raport roczny KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Czwartek, 30 kwietnia (08:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej182 408225 57642 40352 866
Zysk/strata operacyjna z działalności kontynuowanej-10 697-14 078-2 487-3 299
Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej-11 339-15 225-2 636-3 568
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej-13 009-12 861-3 024-3 014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1269-840-295-197
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 5163 1262 909733
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1289-1 840300-431
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie12 5364462 914105
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)9 000 0009 000 0009 000 0009 000 000
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)-1,45-1,43-0,34-0,33
Aktywa razem72 905104 50117 12024 303
Zobowiązania długoterminowe8 5391 3342 005310
Zobowiązania krótkoterminowe24 28448 7315 70211 333
Kapitał własny40 08254 4369 41212 660
Kapitał zakładowy9 0009 0002 1132 093
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)9 000 0009 000 0009 000 0009 000 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)4,456,051,041,41
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania