STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Instal Kraków S.A., Czwartek, 30 kwietnia (14:21)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Instal Kraków S.A. (dalej: Spółka) informuje o wpływie epidemii koronawirusa COVID-19 na jej działalność w segmencie deweloperskim oraz segmencie zagranicznym. W miesiącu kwietniu (stan na 30 kwietnia 2020 r.) Spółka odnotowała spadek liczby nowo zawieranych umów przedwstępnych i deweloperskich obejmujących oferowane lokale mieszkalne o 52% w stosunku do kwietnia 2019 r. oraz o 83% w stosunku do bardzo dobrej, średniej miesięcznej liczby takich umów w I kw. 2020 r. Dodatkowo, w miesiącu kwietniu doszło do rozwiązania z inicjatywy klientów lub zostało zasygnalizowane przez klientów rozwiązanie umów przedwstępnych, w liczbie stanowiącej łącznie 4,6 % liczby umów przedwstępnych zawartych w I kw. 2020 r., ze wskazaniem jako przyczyny stanu epidemii i jej skutków w postaci pogorszenia sytuacji finansowej klientów, utraty lub zagrożenia utratą pracy, oraz odmowy udzielenia kredytu przez bank. W pozostałym zakresie, proces zawierania umów przenoszących własność lokali mieszkalnych przebiegał w kwietniu 2020 r. bez przeszkód, a ich liczba, wynosząca 35, stanowi 95% średniej miesięcznej liczby zawartych umów przenoszących własność w I kw. 2020 r. W ocenie Spółki bezpośrednią przyczyną pogorszenia sprzedaży jest epidemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się, niepewność co dalszego rozwoju pandemii i okresu jej trwania oraz sytuacji gospodarczej i na rynku pracy, a także zaostrzenie warunków udzielanych przez banki kredytów. W przypadku przedłużania aktualnej sytuacji, oraz spadku sprzedaży na powyższym poziomie, w kolejnych miesiącach, okoliczności te mogą mieć istotny wpływ na wyniki Spółki w drugim i kolejnych kwartałach 2020 r. Z uwagi na niepewność co do okresu trwania epidemii i rozmiaru jej skutków gospodarczych oraz w zakresie przyszłej sytuacji finansowej potencjalnych klientów, Spółka nie jest w stanie oszacować rozmiaru tego wpływu.

Na dzień niniejszego raportu wszystkie projekty deweloperskie realizowane są zgodnie z harmonogramem, biuro sprzedaży funkcjonuje w normalnym trybie, przy zapewnieniu wymaganego bezpieczeństwa pracownikom i klientom, a nadto wdrożone zostały rozwiązania umożliwiające szereg działań w procesie sprzedaży bez konieczności osobistego kontaktu. Zainteresowanie klientów przejawiające się odwiedzinami na stronie internetowej Spółki w miesiącu kwietniu 2020 r. nie odbiegało poziomem od średniego zainteresowania w I kwartale 2020 r. Spółka przygotowuje do sprzedaży kolejny etap realizowanej inwestycji "Osiedle Podgaje?, przy czym decyzja o jej uruchomieniu uwarunkowana będzie zaawansowaniem sprzedaży w ramach aktualnej oferty.

Spółka odnotowuje również wpływ epidemii i związanych z nią ograniczeń na działalność w segmencie zagranicznym, polegający na absencji, w kwietniu 2020 r., w przedziale 18 ? 28 % pracowników Oddziału Spółki w Niemczech. Powyższa absencja była wynikiem obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej (po wjeździe do Polski, a następnie po powrocie do Niemiec) oraz zwolnień chorobowych (nie odnotowano zachorowań na COVID-19). Powyższe skutkuje niemożnością wykorzystania pełnego potencjału siły roboczej i tym samym przyjęcia do realizacji większej ilości zleceń, przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów stałych działalności. Przedłużanie się powyższej sytuacji w kolejnych miesiącach może mieć istotny wpływ na wyniki Spółki w segmencie zagranicznym, w drugim i kolejnych kwartałach 2020 r., przy czym ze względu na niepewność co do rozwoju epidemii COVID-19 i jej skutków oszacowanie tego wpływu aktualnie jest niemożliwe.

Na dzień raportu sytuacja finansowa Spółki jest dobra, a płynność finansowa jest na bezpiecznym poziomie.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki zostaną przekazane w raporcie za pierwszy kwartał 2020 r., którego publikacja planowana jest na 15 maja 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu
2020-04-30Rafał RajtarCzłonek Zarządu