STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020, Wtorek, 12 maja (17:21)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży 397 058 372 205 90 317 86 604
Koszt własny sprzedaży(313 428)(266 682)(71 294)(62 051)
Przychody z tytułu rekompensat KDT 2 064 1 292 469 301
Zysk na działalności operacyjnej 164 241 88 554 37 359 20 604
Zysk przed opodatkowaniem 165 345 88 484 37 610 20 588
Zysk netto 133 468 71 489 30 359 16 634
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 132 320 71 102 30 098 16 544
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 148 387 261 90
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w PLN/EUR) 8,88 4,77 2,02 1,11
Inne całkowite dochody netto(166)- (38)-
Całkowite dochody ogółem 133 302 71 489 30 321 16 634
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 342 318 162 959 77 866 37 917
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(45 039)(46 089)(10 245)(10 724)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 358)(2 419)(536)(563)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019
Aktywa trwałe 1 799 258 1 826 550 395 242 428 918
Aktywa obrotowe 1 038 861 760 055 228 206 178 480
Aktywa razem 2 838 119 2 586 605 623 448 607 398
Zobowiązania długoterminowe 690 988 703 766 151 789 165 261
Zobowiązania krótkoterminowe 452 776 321 786 99 461 75 563
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 689 022 1 556 868 371 027 365 591
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 5 333 4 185 1 171 983
Kapitał własny razem 1 694 355 1 561 053 372 198 366 574
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 113,72 104,77 24,98 24,60
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży 269 185 255 610 61 230 59 475
Koszt własny sprzedaży(227 955)(186 391)(51 852)(43 369)
Zysk na działalności operacyjnej 75 560 57 928 17 187 13 479
Zysk przed opodatkowaniem 75 979 57 941 17 283 13 482
Zysk netto 61 549 47 191 14 000 10 980
Inne całkowite dochody netto(166)- (37)-
Całkowite dochody ogółem 61 383 47 191 13 963 10 980
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 229 656 89 984 52 239 20 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(25 304)(36 014)(5 756)(8 380)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 113)(2 351)(481)(547)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019
Aktywa trwałe 1 434 726 1 460 222 315 164 342 896
Aktywa obrotowe 548 392 375 279 120 466 88 125
Aktywa razem 1 983 118 1 835 501 435 630 431 021
Zobowiązania długoterminowe 197 849 209 269 43 461 49 142
Zobowiązania krótkoterminowe 288 112 190 458 63 289 44 724
Kapitał własny 1 497 157 1 435 774 328 880 337 155
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania