STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: INSTAL KRAKÓW SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020, Piątek, 15 maja (07:45)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101 62476 14023 11617 716
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 2601 3111 651305
Zysk (strata) brutto7 9841 3281 816309
Zysk (strata) netto6 1709011 404210
Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej26 8989 4766 1182 205
Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-21 8102 639-4 961614
Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej-2 687-6 830-611-1 589
Przepływy pieniężne netto, razem2 4025 2855461 230
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)0,850,120,190,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,850,120,190,03
Aktywa (*)415 671409 56491 31096 176
Zobowiązania długoterminowe (*)24 91125 4725 4725 982
Zobowiązania krótkoterminowe (*)115 474115 17225 36627 045
Kapitał własny ogółem (*)275 286268 92060 47263 149
Kapitał podstawowy (*)7 2867 2861 6001 711
Liczba akcji (w szt.) (*)7 285 5007 285 5007 285 5007 285 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)37,7936,918,308,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)37,7936,918,308,67
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 82234 22614 2907 964
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 609-3171 503-74
Zysk (strata) brutto7 576-2081 723-48
Zysk (strata) netto za okres obrotowy5 876-2311 337-54
Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej23 826-735 420-17
Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-20 3565 001-4 6301 164
Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej-1 789-218-407-51
Przepływy pieniężne netto, razem1 6804 7103821 096
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,81-0,030,18-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,81-0,030,18-0,01
Aktywa (*)324 861324 13271 36276 114
Zobowiązania długoterminowe (*)15 40215 5593 3833 654
Zobowiązania krótkoterminowe (*)68 18773 25114 97817 201
Kapitał własny ogółem (*)241 272235 32253 00055 259
Kapitał podstawowy (*)7 2867 2861 6001 711
Liczba akcji (w szt.) (*)7 285 5007 285 5007 285 5007 285 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)33,1232,307,287,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)33,1232,307,287,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania