STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, Czwartek, 21 maja (14:00)

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2020 oraz 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę, na podstawie której oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki od dnia 22 maja 2020 r., na okres do 3 miesięcy.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na jednoczesne zatrudnienie Pana Radosława Woszczyka w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontrolingu oraz pełnienie funkcji Członka Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. w czasie pełnienia obowiązków Członka Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Pan Radosław WOSZCZYK, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także ukończył podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2007 roku zdobył uprawnienie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Radosław Woszczyk posiada ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, kontrolingu finansowego, procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych oraz planowania strategicznego i operacyjnego. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach produkcyjnych, energetycznych oraz teleinformatycznych. W trakcie swojej kariery zawodowej odpowiadał za tworzenie i wdrażanie strategii, optymalizację procesów zarządzania, przygotowywał plany finansowe oraz programy restrukturyzacyjne. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacji sektora energetycznego, w tym utworzenia operatora systemu przesyłowego, utworzenia PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz wprowadzenia tej spółki na GPW. Od 2003 roku pełni funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Swoją działalność zawodową rozpoczął w 1993 roku. Pracował m.in. jako główny kontroler finansowy w Zakładach Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie oraz Wieruszowie, członek Rady Dyrektorów spółki SwePol Link AB z siedzibą w Sztokholmie oraz jako zastępca dyrektora i dyrektor jednostek organizacyjnych kontrolingu i finansów w spółkach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Energia Natury Sp. z o.o. W latach 2015 ? 2016 był członkiem zarządu Exatel S.A. Od stycznia 2018 roku jest Członkiem Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Woszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2020-05-21Małgorzata GołdynProkurent