STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BMC: Skonsolidowany Raport roczny BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA, Piątek, 22 maja (23:27)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów74 31866 02717 29115 362
Koszt własny sprzedaży72 73070 44516 92116 390
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-869-30 708-202-7 145
Zysk (strata) brutto-4 418-33 923-1 028-7 893
Zysk (strata) netto-6 693-33 561-1 557-7 808
Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.201814 481 60870 913 08414 481 60870 913 084
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,46-0,47-0,11-0,11
Liczba udziałów/akcji średnioważona9 916 76476 574 0229 916 76476 574 022
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro)-0,67-0,44-0,16-0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 1543321 43277
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 904531-1 374124
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 653496-385115
BILANSStan na 31.12.19Stan na 31.12.18Stan na 31.12.19Stan na 31.12.18
Aktywa trwałe78 64569 15618 46816 240
Aktywa obrotowe37 73243 3588 86010 182
Kapitał własny30 5127 2587 1651 704
Zobowiązania długoterminowe44 93812 46410 5532 927
Zobowiązania krótkoterminowe36 33634 1728 5338 024
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,110,100,490,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania