STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENT: Skonsolidowany Raport roczny ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA, Sobota, 23 maja (02:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 1.614.6571.296.142375.345303.767
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży212.115162.60949.30838.109
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej168.540115.39639.17927.044
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej84.99164.41919.75715.097
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej325.803199.65975.73646.793
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11.042) (81.514) (2.567)(19.104)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (326.710) (76.604) (75.947)(17.953)
Przepływy pieniężne netto razem(11.949)41.541(2.778)9.736
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe1.389.182815.099326.214189.558
Aktywa obrotowe212.020209.07549.78748.622
Kapitał podstawowy17.54417.5444.1204.080
Kapitał własny 361.595302.53184.91170.356
Zobowiązania długoterminowe953.351571.515223.870132.910
Zobowiązania krótkoterminowe414.711279.86897.38465.086
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania