STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENT: Raport roczny ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA, Sobota, 23 maja (02:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 32.00024.0007.4395.625
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży31.97724.0007.4335.625
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej30.48522.5907.0875.294
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej25.88719.6656.0184.609
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej114.89912.66526.7102.968
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(92.213)-(21.436)-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12.281)(9.649)(2.855)(2.261)
Przepływy pieniężne netto razem10.4053.0162.419707
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe133.99942.21831.4669.818
Aktywa obrotowe45.929121.87210.78528.342
Kapitał podstawowy17.54417.5444.1204.080
Kapitał własny 172.301158.69540.46036.906
Zobowiązania długoterminowe6.3495.3181.4911.237
Zobowiązania krótkoterminowe1.2787730018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania