STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, Wtorek, 26 maja (13:39)

Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2020 z dnia 25 maja 2020 r., informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę, na podstawie której oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Romana Nowaka do tymczasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki od dnia 27 maja 2020 r., na okres do 3 miesięcy.

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wyraża zgodę na jednoczesne zatrudnienie Pana Romana Nowaka w KOGENERACJA S.A. na stanowisku Dyżurnego Inżyniera Ruchu w czasie pełnienia obowiązków Członka Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Emitenta w dniu 26 maja 2020 r., decyzją Rady Nadzorczej Spółki, zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

***

Pan Roman NOWAK posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Wrocławską, wydział elektryczny, specjalność: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna. W KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) zatrudniony od 1994 r. na następujących stanowiskach:

? od 1994 r. do 1995 r. ? Elektroenergetyk Elektrowni Cieplnych,

? od 1995 r. do 1996 r. ? Elektromechanik AKPiA ? sekcja KSAiP,

? od 1996 r. do 2005 r. ? Specjalista ds. komputerowego systemu automatyki i pomiarów,

? od 2005 r. do 2008 r. ? Kierownik Sekcji ds. komputerowych systemów automatyki i pomiarów

? od 2008 r. do 2011 r. ? Dyżurny Inżynier Ruchu,

? od 2011 r. do 2015 r. ? Kierownik Wydziału Produkcyjnego,

? od 2016 r. do teraz ? Dyżurny Inżynier Ruchu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Roman Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Radosław Woszczykp.o. Członek Zarządu
2020-05-26Małgorzata GołdynProkurent