STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2020, Czwartek, 28 maja (18:39)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej33 04152 8647 51612 300
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej-1 282-2 468-292-574
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej-1 311-2 565-298-597
Zysk netto z działalności kontynuowanej-1 068-2 085-243-485
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 2561 430968333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej182-8042-19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 054-614-922-143
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie38573688171
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)9 000 0009 000 0009 000 0009 000 000
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)-0,12-0,23-0,03-0,05
Aktywa razem65 299113 93114 34426 488
Zobowiązania długoterminowe5 7017 4371 2521 729
Zobowiązania krótkoterminowe22 37653 3074 91512 393
Kapitał własny37 22253 1878 17712 365
Kapitał zakładowy9 0009 0001 9772 092
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)9 000 0009 000 0009 000 0009 000 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)4,145,910,911,37
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania