STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG: Raport roczny ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Czwartek, 28 maja (20:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2019201820192018
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży86892021
Zysk z działalności operacyjnej(86)(71)(20)(17)
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(413)492(96)115
Zysk lub strata netto (374)495(87)116
Całkowite dochody(392)459(91)108
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(61)(30)(14)(7)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej327(140)76(33)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 505)(780)(350)(183)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 239)(950)(288)(223)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(0,90)1,20(0,21)0,28
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414 414 414 414
Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.12.2018Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe 11 46411 0372 6922 567
Aktywa obrotowe2 1094 256495990
Aktywa razem13 57315 2933 1873 557
Zobowiązania długoterminowe3 6286 0428521 405
Zobowiązania krótkoterminowe2 7521 666646387
Kapitał własny7 1937 5851 6891 764
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0621 052
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*17,3718,324,084,26
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln)414414414 414
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania