STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG: Skonsolidowany Raport roczny ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Czwartek, 28 maja (20:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2019201820192018
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży11 47910 3372 6682 423
Zysk z działalności operacyjnej4591 176107276
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(759)953(176)223
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(952)739(221)173
Całkowite dochody(1 092)696(254)163
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 2531 859291436
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 037)(1 770)(474)(415)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (485)(1 006)(113)(236)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 269)(917)(295)(215)
Zysk lub strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(2,30)1,79(0,53)0,42
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414
stan na dzień 31.12.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.12.2019stan na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe 16 27516 1823 8223 763
Aktywa obrotowe4 6925 4171 1021 260
Aktywa razem20 96721 5994 9245 023
Zobowiązania długoterminowe6 9128 4381 6231 962
Zobowiązania krótkoterminowe4 7912 8051 125652
Kapitał własny9 26410 3562 1752 408
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej9 25310 2952 1732 394
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0621 052
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)22,3524,875,255,78
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję414414414414
Liczba akcji w mln na koniec okresu 414414414414
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania