STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, Wtorek, 2 czerwca (19:57)

Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: "Spółka?) informujemy, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Mariusza Michałka w skład Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Kwietnia w skład Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Powyższe uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

Pan Mariusz MICHAŁEK absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również Fakultatywne Studium Przygotowania Pedagogicznego na Politechnice Częstochowskiej, Menedżerskie Studia Podyplomowe w WSB Dąbrowa Górnicza, Podyplomowe Studia w zakresie Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie realizuje studia Executive MBA organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył także w wielu szkoleniach i seminariach z obszaru finansów, komunikacji i perswazji.

Pan Mariusz Michałek posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce zarówno w międzynarodowych koncernach jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. W trakcie kariery zawodowej ponad 2 lata pracował na stanowisku Dyrektora Oddziału nr 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła S.A., 6 lat w Grupie TAURON, m.in jako Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o. oraz jako Dyrektor Operacyjny - Prokurent w TAURON Serwis, 14 lat w Danfoss Poland Sp. z.o.o. - części duńskiego koncernu DANFOSS A.S. w okresie rozwoju sprzedaży oraz produkcji na rynku polskim.

Uczestniczył w realizacji strategicznych projektów związanych m.in. z poprawą efektywności biznesowej oraz projektów realizowanych w ramach Funduszy norweskich i EOG. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Pan Krzysztof KWIECIEŃ absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Poitiers. Od 2007 r. jest związany zawodowo z sektorem energetycznym. Od 1 maja 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni "Zielona Góra? S.A. Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej PGE pracował w PGNiG S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału Obrotu Hurtowego/Dyrektora Departamentu Logistyki i Rozliczeń. W latach 2017-2018 był członkiem Rady Nadzorczej PGNiG Termika S.A. Pan Krzysztof Kwiecień zdobywał doświadczenie i wiedzę sektorową w administracji publicznej i firmach doradczych w Polsce oraz w organizacjach międzynarodowych zajmujących się energią.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Mariusz Michałek oraz Pan Krzysztof Kwiecień nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie w nawiązaniu do Raportów bieżących 10/2020 i 12/2020 Spółka informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 r. wpłynęły:

? rezygnacja Pana Radosława Woszczyka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z upływem dnia 2 czerwca 2020 r. i tym samym zakończyło się oddelegowanie Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz

? rezygnacja Pana Romana Nowaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z upływem dnia 2 czerwca 2020 r. i tym samym zakończyło się oddelegowanie Pana Romana Nowaka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 4 i 5, §9 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-02Roman Nowakp.o. Członek Zarządu
2020-06-02Małgorzata GołdynProkurent