STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał, Wtorek, 2 czerwca (21:21)

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 w Bydgoszczy, w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019;

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,

e) przeznaczenia zysku za rok 2019;

f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie skupu akcji własnych;

13. Podjecie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;

14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

15. Dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Spółki.

17. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-02 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-06-02 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania