STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, porozumienia dotyczącego programu motywacyjnego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o., Wtorek, 2 czerwca (21:24)

Raport bieżący nr 35/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 roku:

1. zawarł z ze spółką YouLead sp. z o.o. ("YouLead?) oraz jej wspólnikami, w szczególności LARQ Growth Fund I Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("LARQ FIZ?) aneks nr 1 ("Aneks?) do umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczącej YouLead ("Umowa Inwestycyjna?), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku;

2. zawarł, w szczególności z YouLead i wspólnikami YouLead, porozumienie dotyczące programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu YouLead i kluczowych współpracowników YouLead ("Porozumienie?);

3. Zgromadzenie Wspólników YouLead podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego YouLead.

I. Aneks

Aneks zmienia Umowę Inwestycyjną w ten sposób, że: (i) przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego YouLead poprzez utworzenie 144 udziałów przeznaczonych do objęcia przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 1.226.372,27 zł oraz utworzenie 36 udziałów przeznaczonych do objęcia przez beneficjentów programu motywacyjnego obowiązującego w YouLead na mocy Umowy Inwestycyjnej ("Program?) w związku z osiągnięciem celu Programu za 2018 rok, (ii) określa zasady spłaty przez YouLead zadłużenia wobec Emitenta, wynikającego z dofinansowania udzielonego przez Emitenta na potrzeby sfinansowania ekspansji międzynarodowej i rozwoju oprogramowania YouLead w łącznej kwocie 1.201.559,00 zł, które to zadłużenie zostanie spłacone w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

II. Podwyższenie kapitału zakładowego YouLead

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników YouLead w dniu 2 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego YouLead z wyłączeniem prawa pierwszeństwa przysługującego dotychczasowym wspólnikom YouLead, na mocy której kapitał zakładowy YouLead zostanie podwyższony z kwoty 30.850,00 złotych o kwotę 9.650,00 zł, to jest do kwoty 40.500,00 zł poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych 193 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.650,00 zł, które zostały przeznaczone do objęcia w następujący sposób:

1. Emitent - obejmie łącznie 144 udziały o łącznej wartości nominalnej 7.200,00 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.226.372,27 zł (w wykonaniu Aneksu);

2. dwóch beneficjentów Programu - każdy z nich obejmie po 18 udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 900,00 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 900,00 zł wnoszony przez każdego z nich (w wykonaniu Aneksu);

3.Pan Adam Michalewicz - obejmie 13 udziałów o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł oraz pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00 zł.

Oświadczenia o objęciu udziałów lub oświadczenia o przystąpieniu do YouLead i objęciu udziałów powinny zostać złożone do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym YouLead powinny być pokryte w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

III. Porozumienie

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad oraz warunków programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu YouLead i kluczowych współpracowników YouLead ("Beneficjenci 2020?), który ma obowiązywać w YouLead w roku 2020 i kolejnych latach ("Program 2020?)

Program 2020 polegać będzie na przyznaniu Beneficjentom 2020 uprawnienia do objęcia nowoutworzonych udziałów w YouLead w zamian za wkład pieniężny w wysokości wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników YouLead.

W ramach Programu 2020 dotyczącego 2020 roku zostanie utworzonych łącznie nie więcej niż 210 udziałów w YouLead, przy czym liczba utworzonych udziałów oraz liczba udziałów, do objęcia których będą uprawnieni poszczególni Beneficjenci 2020 będzie każdorazowo zależna od realizacji celu polegającego na osiągnięciu przez YouLead w 2020 roku przychodu co najmniej równego przychodowi za rok 2019 tj. przychodu w kwocie nie mniejszej niż 2.201.847,00 zł.

Ponadto, warunkiem uzyskania przez danego Beneficjenta 2020 uprawnienia do objęcia nowoutworzonych udziałów w YouLead w ramach Programu 2020 będzie pozostawanie przez tego Beneficjenta 2020 w stosunku służbowym z YouLead oraz nieprowadzenie przez tego Beneficjenta 2020 działalności konkurencyjnej wobec YouLead.

Warunki Programu 2020 dotyczące 2021 roku i lat następnych, w tym w szczególności warunki operacyjne, mogą zostać określone odpowiednio przez Zgromadzenie Wspólników YouLead albo przez wspólników YouLead i Beneficjentów 2020 w odrębnym porozumieniu.

IV. Istotna transakcja podmiotu powiązanego z Emitentem a spółką będącą podmiotem zależnym Emitenta

Emitent wskazuje jednocześnie, że w ramach ww. czynności identyfikuje istotną transakcję pomiędzy podmiotem powiązanym z Emitentem a spółką będącą podmiotem zależnym Emitenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie?):

1) Podmiot powiązany z Emitentem - Adam Michalewicz,

2) Rodzaj powiązania z Emitentem - członek zarządu Harbinger Capital Ltd. ? spółki dominującej Emitenta;

3) Podmiot zależny Emitenta, z którym podmiot powiązany z Emitentem zawarł istotną transakcję - YouLead sp. z o.o.;

4) Opis charakteru powiązań pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta a podmiotem powiązanym z Emitentem - 51,4 % udziałów YouLead jest w posiadaniu LARQ FIZ - którego 100% certyfikatów należy do LARQ Fund Management Sp. z o.o. - spółki w 100% zależnej od Emitenta;

5) ata zawarcia istotnej transakcji ? 2 czerwca 2020 roku;

6) Wartość istotnej transakcji - 100.000,00 zł;

7) Przedmiot istotnej transakcji ? objęcie 13 udziałów YouLead przez Adama Michalewicza oraz wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 100.000,00 zł;

8) Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Emitenta i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi z Emitentem, w tym akcjonariuszy mniejszościowych ? transakcja nie stanowi transakcji zawieranej w ramach zwykłej działalności YouLead i posiada charakter istotnej transakcji w rozumieniu Ustawy ? przekroczenie wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości na podstawie sporządzonego, ale na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego jeszcze niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok YouLead. W ocenie Emitenta transakcja odbywa się na warunkach rynkowych. Zawarcie transakcji jest uzasadnione koniecznością zapewnienia finansowania działalności i rozwoju YouLead.

Niezależnie od powyższego, Emitenta wskazuje, że Pan Adam Michalewicz jest jednym z Beneficjentów 2020.

Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa YouLead ma wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ FIZ będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta ? LARQ Fund Management sp. z o.o.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-02Anna Krawczyńska-NowakPrezes ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-06-02Marek MoszkowiczCzlonek ZarząduMarek Moszkowicz