STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku, Środa, 3 czerwca (13:33)

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2020 roku wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za?, "przeciw? i "wstrzymujących się?.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad w dniu 3 czerwca 2020 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 6, pkt 8 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Mariusz MichałekPrezes Zarządu
2020-06-03Małgorzata GołdynProkurent

Plik do pobrania