STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Podział wyniku za rok 2019 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2020 roku, Środa, 3 czerwca (13:33)

Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2019 rok, podjętą w dniu 3 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2019 w kwocie

26 454 431,16 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych szesnaście groszy) i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Mariusz MichałekPrezes Zarządu
2020-06-03Małgorzata GołdynProkurent