STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MPH: Informacja o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, Środa, 3 czerwca (23:21)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MASTER PHARM S.A. (Spółka) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 6/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Zmiana została dokonana na wniosek akcjonariusza: Max Welt Holdings LP, złożony w dniu 3 czerwca 2020 r.

Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu oznaczonego poniżej jako punkt 13., o treści:

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych Spółki.

Akcjonariusz przedłożył proponowaną treść uchwały dot. powyższego punktu porządku obrad, tj. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych. W ocenie Akcjonariusza, wprowadzenie proponowanej sprawy do porządku obrad ZWZ oraz podjęcie uchwały o proponowanej treści uzasadnione jest koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości stymulowania obrotu akcjami Spółki, jak także może służyć wypełnieniu innych celów założonych przez Zarząd Spółki, uzasadnionych interesem ekonomicznym Spółki.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MASTER PHARM S.A. oraz Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w spółce MASTER PHARM S.A. Polityki Wynagrodzeń.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych Spółki.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączaniu Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uzupełnione o uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Jacek FranasikPrezes Zarządu

Plik do pobrania